Manažérsky informačný systém / Business Intelligence

Business je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske rozhodovanie Vám rýchlo a jednoducho poskytne manažérsky informačný systém kategórie Business Intelligence SOFTIP MIS / BI.

Jedna verzia pravdy

Manažérsky informačný systém SOFTIP MIS / BI prináša vrcholovým manažérom a ostatným riadiacim pracovníkom relevantné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov nezávislých na produkčnom informačnom systéme pre podporu rozhodovania. Prostredníctvom tohto Business Intelligence riešenia sú riadiaci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú pritom plne konzistentné, teda existuje len jedna “verzia pravdy” v celej spoločnosti.
Veľké objemy dát v zrozumiteľnej forme

Do MIS môžu vstupovať údaje z rôznych primárnych zdrojov – môže to byť SOFTIP PROFIT PLUS, SAP ale aj akýkoľvek iný IS, ktorý dokáže poskytnúť potrebné dáta. Môžu to byť aj dáta, ktoré sú evidované iba v súboroch (napr. plány v MS Excel).

Potrebné údaje sú z týchto dátových zdrojov periodicky (zvyčajne každú noc) automatizovane importované do dátového skladu. Už nad dátovým skladom je možné robiť základné reporty. Dáta z dátového skladu sú však kvôli ešte efektívnejšiemu prístupu k nim importované (tiež automatizovane) do tzv. OLAP kociek. OLAP (Online Analytical Processing) je technológia uloženia dát v databáze, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dáta prístupné a zrozumiteľné používateľom zaoberajúcim sa ich analýzou. Používatelia sa potom prostredníctvom klientskych aplikácií pripájajú na OLAP kocky a tvoria potrebné analýzy, reporty, porovnania…

SOFTIP ako klientske aplikácie na tvorbu reportov využíva:
  • MS Excel, v ktorom sú od verzie 2010 implementované funkcie umožňujúce efektívny prístup k údajom v OLAP kockách
  • Reporting services – nástroj na tvorbu webových reportov. Tento nástroj okrem iného umožňuje automatické zasielanie reportov používateľom formou mailu.
Presvedčte sa o výhodách SOFTIP MIS / BI

  Systém overený praxou
Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné skúsenosti s implementáciou SOFTIP MIS vo viac ako 100 spoločnostiach.


 Rýchla a nenáročná implementácia
Predkonfigurovaná rýchlo implementovateľná verzia SOFTIP MIS vyžaduje minimálnu náročnosť ako zo strany personálnych, tak i finančných zdrojov.

 
 Intuitívne prostredie
Intuitívne ovládanie s možnosťou úpravy prostredia podľa vlastných potrieb. MS Excel je dôverne známy väčšine počítačových používateľov bez potreby ďalšieho doškolovania.


  Konsolidácia údajov z rôznych IS
Systém môže importovať údaje zo SOFTIP PROFIT PLUS, SAP alebo akéhokoľvek iného produkčného IS. Dokonca je schopný integrovať štruktúrované údaje z pomocných evidencií vedených napr. v MS Excel.
  Rýchla dostupnosť informácií
SOFTIP MIS využíva technológiu OLAP, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dostupné rýchlo a v zrozumiteľnej forme.


  Automatizácia zberu údajov
Dátový sklad a OLAP kocky sú plnené z primárnych dátových zdrojov automaticky, bez potreby zásahu obsluhy.


  Jednotná údajová základňa
Systém obsahuje dátový sklad a OLAP kocky, poskytujúce komplexnú údajovú základňu pre reporting. MIS sa tak stáva miestom “jedinej pravdy” (prestáva platiť – koľko reportov, toľko rôznych výsledkov).


  Otvorenosť pre budúci rozvoj
SOFTIP MIS je možné ďalej rozširovať – pripájať nové zdroje údajov, vytvárať nové reporty, pohľady, okruhy dát, …
Dashboardy pre podporu rozhodovania

SOFTIP BI je kombináciou dátového skladu SOFTIP DWH a používateľského rozhrania Power BI od spoločnosti Microsoft. SOFTIP DWH zabezpečuje vytvorenie konzistentnej, pravidelne automaticky aktualizovanej údajovej základne. Power BI dashboardy čerpajú údaje z tejto údajovej základne a poskytujú používateľom pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti.
Naši zákazníciSpoločnosť SAD Žilina je dlhodobým lídrom v segmente autobusovej dopravy v SR. Nakoľko využíva viac dodávateľov softvéru, hľadala riešenie, ktoré dokáže zlúčiť všetky údaje do jedného systému, v ktorom ich bude možné analyzovať a využívať pre rôzne podklady pre objednávateľov výkonov vo verejnom záujme, štatistikách a pod. 


Manažérsky informačný systém SOFTIP MIS bol v spoločnosti COOP Jednota Trenčín naimplementovaný v októbri 2011. Dátové pumpy denne importujú dáta z IS COS (Centrum Obchodnej Siete) , SOFTIP PROFIT a excelovských zošitov. Takto spracované dáta sa prepočítajú do dátových kociek.

SOFTIP MIS poskytuje manažmentu spoločnosti INDEX NOSLUŠ rýchle, prehľadné a komplexné informácie o stave zákaziek a vývoji tržieb a ziskov bez potreby náročného spracovávania dát. Prináša informácie potrebné pre rozhodovanie. Je veľkým prínosom najmä pri porovnávaní predchádzajúcich období, ako aj pri plánovaní do budúcich období.

Prečítajte si viac:
Potrebovali detailné HR informácie, rozhodli sa pre SOFTIP

 


V spoločnosti KONŠTRUKTA – Industry denne využívajú hlavne analytici a projektoví manažéri . Reporty im umožňujú vyhodnocovať rentabilitu projektu, s praktickou funkciou „rozkliku“ zo sumárnych hodnôt jednotlivých položiek kalkulačného vzorca až na detailnú úroveň - samotné obraty z ekonomického a výrobného systému.

Prečítajte si viac:
SOFTIP MIS v KONŠTRUKTA - Industry
Chcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody manažérskeho informačného systému vo Vašej firme.
 

Vysokou pridanou hodnotou SOFTIP MIS / BI sú pracovné obrazovky (dashboardy), ktoré prinášajú okamžité informácie o dôležitých ukazovateľoch spoločnosti. Umožňujú analyzovať hlbšie súvislosti úspechov aj neúspechov a hľadať odpovede na otázky ovplyvňujúce produktivitu, výnosy a náklady spoločnosti. Dashboardy vytvárame presne na mieru podľa Vašich potrieb a sú Vám k dispozícii vo všetkých zariadeniach – desktopoch, smartfónoch, aj tabletoch.
 
Ing. Igor Gašparík, produktový manažér pre SOFTIP MIS / BI
igasparik@softip.sk 
 
 
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: