Úvod > Produkty > Mzdy a personalistika

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP Mzdy a personalistika

Len málo oblastí ovplyvňujúcich fungovanie firmy je tak komplikovaných ako je správa ľudských zdrojov. Neustále legislatívne zmeny, taxatívne stanovené povinnosti zamestnávateľa s pevnými termínmi ich plnenia, či hrozba sankcií pri úniku alebo zneužití osobných údajov... To všetko sú dôvody, pre ktoré je nevyhnutné mať k dispozícii nástroj, ktorý garantuje komplexné a v maximálnej miere automatizované riadenie tejto agendy.

Modul Mzdy a Personalistika je súčasťou informačného systému SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.
Ponúka tri základné okruhy, v ktorých sú zahrnuté:

  • personalistika, teda evidencia základných dát,
  • denná dochádzka pre kompletnú a podrobnú evidenciu pracovného času,
  • oblasť miezd.


Základom sú kmeňové údaje 

Základnou evidenciou v aplikácii Mzdy a Personalistika je Kmeň, kde sa evidujú všetky potrebné údaje týkajúce sa zamestnanca a jeho právneho vzťahu.

Jednotlivé dáta sú evidované tak, aby nebola porušená ich logická náväznosť. Pri evidovaní zamestnanca je zabezpečená kontrola správnosti rodného čísla, keďže je to kľúčová informácia pri výstupoch voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia.

Správne zapísanie kmeňových údajov uľahčujú číselníky, ktoré je možné nastaviť podľa potreby.Personalistika - KmeňKmeňové údaje zamestnanca je možné zadávať tak, aby bola dodržaná ich správna časová platnosť. Základným členením sú: 

  • Osobné údaje – okrem iného DDS, SDS, dôchodky, náležitosti pre poistenie cudzinca v SR, prípadne evidencia poistenie v EÚ

  • Údaje týkajúce sa právneho vzťahu zamestnanca – dôležité je priradiť pomocou číselníka správny druh právneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, konateľ...), typ príjmu (pravidelný, nepravidelný), prípadne výnimku pre sociálne poistenie, ktorá sa týka dohody o brigádnickej práci študentov (DBPŠ). Aplikácia si jednotlivé údaje odkontroluje, zabezpečí správnosť oznamovacej povinnosti voči inštitúciám a zaručí aj legislatívnu správnosť samotného výpočtu miezd. Je možný súbeh viacerých právnych vzťahov pre jedného zamestnanca. Aplikácia PAM v prípade určenia pracovného pomeru tiež stanoví nárok na dovolenku aj s jeho krátením v prípade dosiahnutia limitu vymeškaných dní.Využite preddefinované formuláreRegistračné listy pre Sociálnu poisťovňu

 

Pri vytváraní všetkých potrebných pracovných dokumentov (pracovná zmluva, dodatok k pracovnej zmluve, hmotná zodpovednosť,...) je možné využiť užívateľské formuláre. Samotné formuláre sa dajú vytvoriť pomocou Microsoft Office alebo Open Office.

Ďalšími potrebnými výstupmi pre Personalistiku a mzdy sú dokumenty vyplývajúce z právneho vzťahu zamestnanca. Aplikácia PAM ich ponúka na jednom mieste. Sú to napríklad evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, potvrdenie o výške príjmu a ďalšie.

 Časti modulu Mzdy a Personalistika


Personalistika

evidencia základných personálnych údajov, ktoré je možné operatívne vypisovať na obrazovku vo forme zoznamov a prehľadov, alebo ich vytlačiť vo forme tlačových zostáv, formulárových dokumentov s prepojením na Microsoft Office alebo Open Office.

Denná dochádzka

kompletná evidencia odpracovaného a neodpracovaného času s jeho podrobnou špecifikáciou.

Mzdy

výpočet príjmov zo zamestnania a iných činností pre všetky známe spôsoby odmeňovania v celom rozsahu problematiky a v plnom súlade s legislatívnym prostredím a praxou

 

 

 

Chcete viac informácií?

Zavolajte na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody modulu Mzdy a personalistika vo Vašej firme. 

 


 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: