Úvod > Produkty > Ľudské zdroje > SOFTIP HAPPY HR

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP HAPPY HR

Najnovšia webová aplikácia prináša všetko potrebné pre moderné riadenie ľudských zdrojov - od náboru zamestnancov, ich rozvoja a vzdelávania, až po hodnotenie a odmeňovanie. Samozrejmosťou je definovanie organizačnej schémy a sprístupnenie vybraných údajov, či evidencia žiadostí zamestnancov prostredníctvom personálneho portálu.

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku, orientácie v organizačnej štruktúre alebo vzdelávania, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov.

Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je aplikácia otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka. 
Moduly SOFTIP HAPPY HR


Personálny portál HAPPY PEOPLE

Sprístupňuje vybrané personálne údaje všetkým zamestnancom a manažérom spoločnosti. Prostredníctom portálu je možné elektronicky realizovať rôzne procesy schvaľovania požiadaviek napr. žiadosť o zmenu bankového účtu, zdravotnej poisťovne, dovolenku.
 • okamžitý prístup k aktuálnym personálnym údajom
 • elektronické podávanie žiadostí o zmenu údajov, či dovolenku
 • mailová notifikácia upozorňujúca na stav žiadosti
 • automatický zápis schválených údajov do mzdového softvéru


Organizačná štruktúra


Slúži na evidenciu organizačných zložiek jednej alebo viacerých spoločností až na úroveň vytvorených pracovných miest. Umožňuje zobrazenie a jednoduché modelovanie organizačnej schémy.

 • grafické zobrazenie organizačnej schémy spoločnosti
 • prehľad neobsadených pracovných miest
 • plánovanie personálnych zmien 
 • evidencia zamestnancov aj bez právneho vzťahu (napr. dozorná rada)
Hodnotenie


Ponúka variabilné možnosti na definovanie kritérií pre hodnotenie zamestnanca alebo kolektívu. Proces sa realizuje na hodnotiacom formulári v určených časových intervaloch s možnosťou výpočtu variabilnej zložky mzdy.

 • grafická prezentácia výsledkov hodnotenia
 • možnosť porovnávať hodnotenie rovnakých kritérií u rôznych zamestnancov
 • podklady pre výpočet variabilnej zložky mzdyVzdelávanie


Riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od plánovania, evidencie až po aktualizáciu karty zamestnanca. Umožňuje sledovanie periodicky sa opakujúcich aktivít ako sú napr. lekárske prehliadky, školenia BOZP, preškolenia obsluhy strojov apod.

 • okamžitá informácia o potrebách vzdelávania zamestnancov
 • upozornenie na koniec platnosti školenia, certifikátu
 • automatická aktualizácia karty zamestnanca
 • sledovanie nákladov na vzdelávacie aktivity
Nábor


Uľahčuje proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek cez vyhľadanie vhodných kandidátov až po samotné výberové konanie a prijatie nového zamestnanca.

 • elektronická komunikácia s uchádzačmi
 • precízna evidenciu databázy životopisov
 • vyhodnotenie vhodnosti uchádzača na obsadzovanú pozíciu
Sociálny program


SOFTIP HAPPY HR je ideálnym prostriedkom aj na budovanie pozitívneho postoja zamestnancov k spoločnosti. Atraktívnosť a imidž firmy v ich očiach pomáha zvyšovať napríklad aj prostredníctvom prehľadného sprístupnenia údajov o rozsahu poskytovaných zamestnaneckých benefitov.

 • plánovanie rozpočtu sociálneho programu
 • nastavovanie pravidiel čerpania benefitov
 • vyhodnocovanie stavu čerpania benefitov
 Administrácia HR

Zabezpečuje centralizovanú evidenciu nielen kmeňových zamestnancov, ale aj osôb, ktoré majú iný ako zamestnanecký vzťah ku spoločnosti.  Evidované údaje sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.
Čo získate?

 • jedinú aplikáciu pre personalistov, manažérov, aj zamestnancov
 • centrálnu evidenciu údajov o zamestnancoch
 • sprístupnenie vybraných údajov zamestnancom a manažérom
 • online proces bez zbytočných papierovačiek
 • elektronické schvaľovanie žiadostí a dovoleniek hoci aj z mobilu
 • notifikácie a upozornenia
 • bezpečné uloženie citlivých údajov
 • jednoduchosť, používateľskú prívetivosť a komplexnosť zároveň
 • spoľahlivosť potvrdenú 25 rokmi skúseností a tisíckami spokojných klientov spoločnosti SOFTIPChcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a radi odpovieme na Vaše otázky v čo najkratšom možnom čase.
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: