Moduly ekonomických a finančných procesov

SOFTIP PROFIT PLUS umožňuje on-line vznik účtovných zápisov  v momente zaevidovania účtovného dokladu, resp. na základe definovaných podmienok. Automatizuje vznik účtovných zápisov na základe predkontačných  tabuliek. Predstavuje veľmi silný nástroj pre definovanie výkazov s ľubovoľným počtom riadkov a stĺpcov, stĺpcov skutočnosti, minulých rokov, plánov v špecifikovanej hĺbke, použitie matematických operátorov, intervalov, konštánt, tvorba rozdielových a podielových súčtových riadkov a súčtových stĺpcov, ukazovateľov, indexov. Umožňuje vám tak vytvoriť výkazy a pohľady presne podľa potrieb a požiadaviek.

Vedeniu spoločnosti umožňuje mať prístup k  ekonomickým výsledkom v reálnom čase v požadovanej podobe a forme.

Popis modulov ekonomických a finačných procesov


Účtovníctvo

Je centrálnym modulom, ktorý poskytuje nástroje pre vykonávanie účtovných operácií, vrátane hlavnej knihy, definovania účtov, evidenciu účtovných denníkov, tvorbu štandardných, ale aj vlastných výkazov, tvorbu, sledovanie a vykazovanie čerpania a plnenia rozpočtu, pre tvorbu výstupov do Štátnej pokladnice a iné. Modul poskytuje možnosť vykazovať hlavné účtovné knihy v iných účtovných metodikách napr. pre zahraničného vlastníka alebo investora.

 


Multibanking

Na základe evidencie finančných transakcií vznikajúcich v produkčných aplikáciách IS, poskytuje informácie pre modelovanie a realizáciu cash flow - toku finančných operácií vo firme. Poskytuje nástroje pre prácu s finančnými operáciami, čím umožňuje cielene ovplyvňovať toky finančných prostriedkov vo firme, porovnávať návrhy, plány so skutočnou realizáciou, zisťovať finančnú disciplínu vo vlastnej firme aj u obchodných partnerov.

 


DPH

Modul je určený na evidenciu dane z pridanej hodnoty. Výsledkom evidencie je zostavenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, súhrnného výkazu a dodatočného súhrnného výkazu v metodike platnej pre príslušné zdaňovacie obdobie.

 


Dlhodobý majetok

Rieši problematiku odpisovania pre evidované položky majetku daňovým a účtovným spôsobom. Pre daňové účely je možné použiť sedem metód odpisovania, ktoré vyplývajú z daňového zákona. Účtovné metódy sú modifikáciou daňových metód.

 


Saldokonto

Poskytuje nástroje na evidenciu pohľadávok a záväzkov k analytickým účtom vedeným v hlavnej knihe v účtovníctve. Na jednej strane sústreďuje pohľadávky a záväzky, ktoré sú produktom zdrojových evidencií. Na druhej strane zdrojovým evidenciám poskytuje informácie o stave pohľadávok a záväzkov, účtovnú predkontáciu a informácie potrebné pre správnu identifikáciu položiek na bankovom výpise alebo pri účtovaní hotovostnej úhrady.

 


Drobný majetok

Predstavuje kompletnú evidenciu dlhodobého hmotného majetku (do 30 000) a dlhodobého nehmotného majetku (do 50 000), pričom doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. V aplikácii je možné evidovať a odpisovať tento majetok v dvoch základných skupinách - účtovných a neúčtovných (tzv. operatívna evidencia).

 


Pokladňa

Je určená pre automatizované spracovanie činností, ktoré vyplývajú z vedenia firemnej pokladne. Obsahuje všetky potrebné informácie o pohyboch v pokladni, a to tak pre riadenie finančných prostriedkov podniku, ako aj z hľadiska kontroly.

 


Inventúry

Modul poskytuje nástroje pre vykonanie inventúr dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a následné spracovanie inventarizácie. Pre získanie skutočných stavov podporuje použitie čiarových kódov a prenosných terminálov.

 

Zistite ako Vás SOFTIP PROFlT PLUS dostane na vyšší level!

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody tohto riešenia vo Vašej spoločnosti.

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: