Zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015

Zákonom č. 333/2014 sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015. Tento zákon prináša zásadné zmeny v odpisovaní hmotného majetku.Aké zmeny novela zákona prináša?

 • od roku 2015 sa zvyšuje počet odpisových skupín hmotného majetku z pôvodných štyroch na šesť,
 • nová odpisová skupina tri s dobou odpisovania 8 rokov bude zahŕňať len vybrané druhy majetku technologického charakteru,
 • ­do novej odpisovej skupiny šesť s dobou odpisovania 40 rokov budú patriť nevýrobné budovy a stavby,
   
 • zrýchlenú metódu odpisovania je možné použiť len pri hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny dva a tri,
  • ­pre všetok hmotný majetok zaradený do ostatných odpisových skupín bude možné od roku 2015 používať len rovnomernú metódu odpisovania,

 • zmeny v odpisovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu (finančného lízingu)
  • bola zrušená podmienka, aby doba trvania nájmu bola aspoň tri roky,
  • ­hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa bude od roku 2015 odpisovať počas doby odpisovania ustanovenej zákonom o dani z príjmov a nie počas doby trvania prenájmu,
  • ­zavádza sa obmedzenie zahrňovania odpisov hmotného majetku poskytnutého na operatívny prenájom (operatívny lízing) do základu dane z príjmov,
  • ­limitovanie vstupnej ceny osobných automobilov hranicou 48000 EUR na účely uplatňovania daňových odpisov,

 • odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu, bude nutné krátiť
  • ­uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 80% z ročných daňových odpisov u majetku, ktorý je používaný aj na osobnú potrebu, s výnimkou osobných áut,

 • zahrnutie tzv. zmarených investícií do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, nie jednorazovo, ak nejde o škodu,
 • zahrnutie inventarizačného prebytku odpisovaného majetku do základu dane počas doby jeho odpisovania, doteraz bol prebytok vylúčený z odpisovania,
 • povinnosť zahrnutia neodpočítanej DPH, ktorá sa vzťahuje k majetku (ak daňovník používa koeficient) do vstupnej ceny majetku a jej zahrnutie do daňových výdavkov postupne vo forme odpisov,
 • zmeny pri prerušení uplatňovanie odpisovania hmotného majetku.
Čo to pre Vás znamená?

Od 1. januára 2015 je daňovník povinný vykonať zmenu metódy odpisovania, zmenu odpisovej skupiny, zmenu doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu pre zrýchlené odpisovanie. Zmeny je potrebné uskutočniť už aj pri odpisovanom hmotnom majetku.

Ak ste však používateľmi informačných systémov SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP PACKET, nemusíte mať obavy. Všetky zmeny vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmov boli do našich informačných systémov zapracované a zákazníkom distribuované v januárovej verzii v rámci štandardnej podpory. Bez akýchkoľvek dodatočných nákladov na softvér máte istotu, že svoju agendu vediete legislatívne správne, a to bez nutnosti ručného prepočítavania daňových odpisov podľa nových podmienok stanovených v zákone.

Vlasta Hromádková
23. marec 2015Blog

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: